Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Protokolü 2011


2011 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yürürlük başlangıç tarihleri 2010 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak Hükümet ile sürdürülen toplu pazarlık görüşmeleri 19 Temmuz 2011 günü anlaşma ile sonuçlarımış ve bir protokol düzenlenerek imza altına alınmıştır.

2011 YILI 
KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 
ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ 19.07.2011
Yürürlük başlangıç tarihleri 2011 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki aldığı işyerlerine ilişkin olarak) aşağıdaki esaslar dahilinde sonuçlandırılmaları kabul edilmiş ve işbu protokol düzenlenerek imza altına alınmıştır.
1- İYİLEŞTİRME:
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri;
1) 1.000.-TL/Ay altında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.120.-TL/Ay'ı 
geçmemek üzere 150.- TL/Ay,
2) 1.001-1.200.- TL/Ay arasında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.290.¬TL/Ay'ı geçmemek üzere 130.- TL/Ay,
3) 1.201-1.425.- TL/Ay arasında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.425.¬TL/Ay' geçmemek üzere 100.-TL/Ay, iyileştirme yapılacaktır.
Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30'a, saatlik ücret sisteminde 225'e bölünmek ve bulunan rakamın kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek: ı. 120.- TL rakamı günlük ücret sisteminde 37,33 TL, saatlik ücret sisteminde ise 4,98 TL olarak yazılacaktır.)
2- ÜCRET ZAMLARI:
a) Birinci Yıl Birinci Altı ay Zammı: 
İşçilerin (1.) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci altı ay için %4 (Yüzdedört) oranında zam yapılacaktır.
b) Birinci Yıl İkinci Altı ay Zammı: 
İşçilerin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, (aylık/günlük/saatlik) ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere %4 (Yüzdedört) oranında zam yapılacaktır.
c)  İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: 
İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl ikinci altı ayının son günündeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere %3 (Yüzdeüç) oranında zam yapılacaktır.
Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2012 indeks sayısının, Aralık 2011 indeks sayısına göre değişim oranının %3 'ü (Yüzdeüç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2011 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli indeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir.)
d) İkinci Yıl  İkinci Altı Ay Zammı: 
İşçilerin toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayının son günündeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere %3 (Yüzdeüç) oranında zam yapılacaktır.
Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2012 indeks sayısının, Haziran 2012 indeks sayısına göre değişim oranının %3 'ü (Yüzdeüç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2011 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli indeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir.)
NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu ış sözleşmesinin madde metni esas alınarak düzenlenecektir.
3- SOSYAL YARDIM:
Toplu İş Sözleşmelerinde yer alan Sosyal Yardım ödemesi, TİS'in birinci yılı için brüt 145.-(Yüzkırkbeş) TL/Ay olarak belirlenmiştir. Bu ödeme TİS'in ikinci yılında ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.
4- ÜCRETE BAGLI ÖDEMELER-ORANSAL ÖDEMELER:
Toplu iş sözleşmelerindeki ücrete bağlı olan (ikramiye vb.) ödemeler ile ücretin %'si (ücretin yüzdesi) ile ifade edilen ya da ücret artışına bağlı olarak artan ödemelerde herhangi bir artış yapılmayacaktır.
5- MAKTU ÖDEMELER:
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, evlenme yardımları, yemek yardımı, prim ve tazminat gibi) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.
6- YETKİ İHTİLAFI OLAN TİS'LER:
Yetki ihtilafı nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanamayan işyerlerinde çalışan işçilere de Maliye Bakanlığının daha önceki yıllarda verdiği görüş doğrultusunda, bu protokol hükümlerine göre uygulama yapılır.
7- GEÇİCİ MADDE ( ... ) FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlülük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.